பக்கம் கிடைக்கவில்லை, தயவுசெய்து வீட்டிற்கு திரும்புக